Poleci

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva POLECI je insekticid za suzbijanje štetnika u uljanoj repici i pšenici.
Registarski broj UP/I-320-20/10-01/68
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik
AGRONOM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
aluminija1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/PA50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/PA100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/PA250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/PA500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Deltametrin33352918-63-525,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 45 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: U količini 0,3 l/ha uz utrošak vode 300-400 l/ha (3 ml u 10 l vode na 100 m2). Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine. Ne koristiti tretirane usjeve, sijeno i žetvene ostatke kao hranu (ili stelju) za životinje.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: U količini 0,3 l/ha uz utrošak vode 300-400 l/ha (3 ml u 10 l vode na 100 m2). Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine. Ne koristiti tretirane usjeve, sijeno i žetvene ostatke kao hranu (ili stelju) za životinje.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini 0,3 l/ha uz utrošak vode 300-400 l/ha (3 ml u 10 l vode na 100 m2). Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine. Ne koristiti tretirane usjeve, sijeno i žetvene ostatke kao hranu (ili stelju) za životinje.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H302Štetno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H332Štetno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P331NE izazivati povraćanje.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P405Skladištiti pod ključem.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 15.1.2014.
Registracija važi do 14.1.2024.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/10-01/6815.01.201414.01.2024
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/10-01/6802.09.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/10-01/6805.10.2018