Plinto

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva PLINTO je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na vinovoj lozi i rajčici.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/163
Vlasnik registracije INDUSTRIAS AFRASA, S.A.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Esfenvalerat48166230-04-425,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 14 dana
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,6 l/ha, uz utrošak vode 500-1000 l/ha, na početku napada štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 15 dana. 48 sati prije primjene sredstva PLINTO treba obavijestiti lokalne pčelare da zatvore košnice.

grozdov savijač
(Sparganothis pilleriana)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,6 l/ha, uz utrošak vode 500-1000 l/ha, na početku napada štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 15 dana. 48 sati prije primjene sredstva PLINTO treba obavijestiti lokalne pčelare da zatvore košnice.

Rajčica (na otvorenom)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,6 l/ha, uz utrošak vode 800-1200 l/ha, na početku napada štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 15 dana. 48 sati prije primjene sredstva PLINTO treba obavijestiti lokalne pčelare da zatvore košnice.

sovica gama
(Plusia gamma)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,6 l/ha, uz utrošak vode 800-1200 l/ha, na početku napada štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 15 dana. 48 sati prije primjene sredstva PLINTO treba obavijestiti lokalne pčelare da zatvore košnice.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H302Štetno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P331NE izazivati povraćanje.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 27.10.2015.
Registracija važi do 2.6.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/16327.10.201502.06.2021
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/16308.12.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/16323.07.2018