Onyx

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ONYX je selektivni kontaktni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/57
Vlasnik registracije Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Distributeri Orchem d.o.o., zastupnik
Orchem d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex (PE/PA)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)5,00 l/haProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Piridat44755512-33-9600,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u razvojnim stadijima kukuruza 2 - 8 listova (BBCH 12 - 18) u količini 1,5 l/ha (150 ml/1000m2), uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Tretirati nakon nicanja što većeg broja korova jer sredstvo nema rezidualno djelovanje. Optimalan učinak postiže se tretiranjem korova u razvojnim stadijima do 4 lista i na temperaturi iznad 10°C.

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u razvojnim stadijima kukuruza 2 - 8 listova (BBCH 12 - 18) u količini 1,5 l/ha (150 ml/1000m2), uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Tretirati nakon nicanja što većeg broja korova jer sredstvo nema rezidualno djelovanje. Optimalan učinak postiže se tretiranjem korova u razvojnim stadijima do 4 lista i na temperaturi iznad 10°C.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 11.7.2017.
Registracija važi do 31.12.2031.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/5711.07.201731.12.2031