Nufos

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid dobrog dubinskog djelovanja za suzbijanje štetnika u mandarini, kukuruzu, pšenici, ječmu, šećernoj repi i duhanu.
Registarski broj UP/I-320-20/04-01/68
Vlasnik registracije Cheminova A/S
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Klorpirifos2212921-88-2480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 28 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 l vode). Primjena je dozvoljena samo do cvatnje odnosno do stadija razvoja 59 prema BBCH skali. Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ako se primjenjuje na list (folijarno)uz razmak između primjena od 60 dana.

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 l vode). Dozvoljena je samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali. Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ako se primjenjuje na list (folijarno)uz razmak između primjena od 60 dana.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: Nije primjenjivo
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U koncentraciji 0,15% (150 ml u 100 l vode). Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ako se primjenjuje na list (folijarno) u duhanu uz razmak između primjena od 60 dana.
Dodatne informacije: Može biti fitotoksičan na mlade biljčice duhana u rasadniku.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.
Dodatne informacije: Može biti fitotoksičan na mlade biljčice duhana u rasadniku.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.
Dodatne informacije: Može biti fitotoksičan na mlade biljčice duhana u rasadniku.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.
Dodatne informacije: Može biti fitotoksičan na mlade biljčice duhana u rasadniku.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.
Dodatne informacije: Može biti fitotoksičan na mlade biljčice duhana u rasadniku.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 l vode). Dozvoljena je samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali. Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ako se primjenjuje na list (folijarno)uz razmak između primjena od 60 dana.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 l vode). Dozvoljena je samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali. Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ako se primjenjuje na list (folijarno)uz razmak između primjena od 60 dana.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 60 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U koncentraciji 0,1-0,15 % (100-150 ml sredstva u 100 l vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 49 prema BBCH skali. Samo jedanput godišnje folijarno u šećernoj repi.

atomarija
(Atomaria linearis)
Primjena: U količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2 uz utrošak 40-60 l vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 49 prema BBCH skali. Samo jedanput godišnje folijarno u šećernoj repi.

lisne sovice
(Mamestra spp.)
Primjena: U količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2 uz utrošak 40-60 l vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 49 prema BBCH skali. Samo jedanput godišnje folijarno u šećernoj repi.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H301Otrovno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332Štetno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P303 + P361 + P353U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 6.5.2004.
Registracija važi do 16.2.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 16.3.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 16.4.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/04-01/68 06.05.200416.02.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/68 04.09.2009
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/68 09.11.2010
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/68 24.08.2011
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4028.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/6811.08.2017
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/04-01/6810.02.2020