METOMOR F

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sredstvo METOMOR F je fungicid namijenjen suzbijanju plamenjače na vinskim sortama vinove loze.
Registarski broj UP/I-320-20/18-03/168
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno, lokalno-sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Polietilen/ metalizirani polietilen tereftalat/ termoplastični polietilen niske gustoće (PE/PET met/LDPE TR)250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen/ metalizirani polietilen tereftalat/ termoplastični polietilen niske gustoće (PE/PET met/LDPE TR)500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen/ metalizirani polietilen tereftalat/ termoplastični polietilen niske gustoće (PE/PET met/LDPE TR)1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen/papir/ polietilen niske gustoće (PE/papir/LDPE)5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen/papir/ polietilen niske gustoće (PE/papir/LDPE)10,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen/papir/ polietilen niske gustoće (PE/papir/LDPE)20,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen/papir/ polietilen niske gustoće (PE/papir/LDPE)25,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Folpet75133-07-3600,00 g/kgec.europa.eu
Dimetomorf483110488-70-5113,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 40 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) uz popratni učinak na smanjenje zaraze sivom plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1-1,5 kg/ha, uz utrošak vode 400-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti od faze petog do osmog razvijenog lista (BBCH 15-18). Dozvoljene su najviše četiri primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak između primjena od 10 dana. U slučajevima jačeg pritiska bolesti primijeniti veću dopuštenu količinu sredstva uz najmanje dopušten razmak između primjena. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima. Količinu vode potrebno je prilagoditi fenofazi, bujnosti nasada, starosti nasada i stroju za primjenu pesticida.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) uz popratni učinak na smanjenje zaraze sivom plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1-1,5 kg/ha, uz utrošak vode 400-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti od faze petog do osmog razvijenog lista (BBCH 15-18). Dozvoljene su najviše četiri primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak između primjena od 10 dana. U slučajevima jačeg pritiska bolesti primijeniti veću dopuštenu količinu sredstva uz najmanje dopušten razmak između primjena. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima. Količinu vode potrebno je prilagoditi fenofazi, bujnosti nasada, starosti nasada i stroju za primjenu pesticida.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P309 + P311U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 28.2.2020.
Registracija važi do 31.7.2021.