Laguna 75 WG

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva LAGUNA 75 WG je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u soji.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/81
Vlasnik registracije AgroChem MAKS d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
od primarne ambalaže: PVAL u sekundarnoj ambalaži: poliester/aluminij/polietilen50,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Oksasulfuron626144651-06-9750,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Soja
(Glycine max)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja soje (post-em) do razvijene četvrte troliske (BBCH 10-14) i to: - jednokratno u količini 100 g/ha; - dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 50 g/ha + 50 g/ha s razmakom između tretiranja 7-10 dana. Sredstvo LAGUNA 75 WG pokazuje i određeno zemljišno djelovanje. Dobro djeluje na: Jednogodišnje širokolisne korove: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), obični šćir (Amaranthus retroflexus), trodijelni dvozub (Bidens tripartita), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), bijelu lobodu (Chenopodium album), veliki dvornik (Polygonum persicaria) i mišjakinju (Stellaria media). Djelomično djeluje na: Crnu pomoćnicu (Solanum nigrum). Optimalna učinkovitost sredstva LAGUNA 75 WG postiže se kada su korovi u aktivnom porastu, primjenom do 4 prava lista širokolisnih korova. Sredstvo LAGUNA 75 WG je štetno za populacije neciljanih člankonožaca.
Dodatne informacije: Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednom) u dvije godine na istoj površini u maksimalnoj ukupnoj količini od 100 g/ha sredstva (u jednokratnoj ili dvokratnoj primjeni). Utrošak vode: 200 – 400 L/ha Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja soje (post-em) do razvijene četvrte troliske (BBCH 10-14) i to: - jednokratno u količini 100 g/ha; - dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 50 g/ha + 50 g/ha s razmakom između tretiranja 7-10 dana. Sredstvo LAGUNA 75 WG pokazuje i određeno zemljišno djelovanje. Dobro djeluje na: - neke jednogodišnje uskolisne korove: koštan (Echinochloa crus-galli) i divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense). Optimalna učinkovitost sredstva LAGUNA 75 WG postiže se kada su korovi u aktivnom porastu. Sredstvo LAGUNA 75 WG je štetno za populacije neciljanih člankonožaca.
Dodatne informacije: Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednom) u dvije godine na istoj površini u maksimalnoj ukupnoj količini od 100 g/ha sredstva (u jednokratnoj ili dvokratnoj primjeni). Utrošak vode: 200 – 400 L/ha Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H315Nadražuje kožu.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P314U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 1Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 15.10.2013.
Registracija važi do 8.11.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha 8.5.2019.
Krajnji rok za primjenu zaliha 8.11.2019.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/8115.10.201308.11.2018
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1616.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/8115.11.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/8105.12.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/8102.11.2018