GRANPROTEC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva GRANPROTEC je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika na uskladištenim žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/44
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex (HDPE/EVOH)250,00 mlSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)500,00 mlSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)5,00 lSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)10,00 lSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)20,00 lSpecijalizirane prodavaonice
HDPE200,00 lSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Deltametrin33352918-63-525,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Uskladišteni ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
žitni moljac
(Sitotroga cerealella)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

hrđasti žitar
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

Uskladištena zob
(Avena sativa)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
žitni moljac
(Sitotroga cerealella)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

hrđasti žitar
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

Uskladištena raž
(Secale cereale)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
žitni moljac
(Sitotroga cerealella)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

hrđasti žitar
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

Proso
(Panicum miliaceum)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
žitni moljac
(Sitotroga cerealella)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

hrđasti žitar
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P210Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P311U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P331NE izazivati povraćanje.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 21.12.2018.
Registracija važi do 31.10.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/4428.12.201831.10.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/4417.09.2020