Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Diqua

Proizvodu Diqua je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 04.02.2020. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid namijenjen za suzbijanje korova u krumpiru, šećernoj repi, ukrasnom bilju, u hmelju za suzbijanje donjih listova i korova te za desikaciju krumpira, graška, sjemenske bijele i crvene djeteline.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/439
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Adresa vlasnika rješenja Prime Business Park , Dashrathlal Joshi Road , Vile Parle (West) Mumbai - 400056 , Mumbai - 400056 , Indija
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o.
Genera d.d.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva desikant, herbicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, poljoprivreda
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 15.06.2011.
Registracija važi do 04.05.2019.
Datum isteka za prodaju zaliha 04.11.2019.
Datum isteka za korištenje zaliha 04.02.2020.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Dikvat 200 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 1 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
korovi
Primjena: Tretiranje se obavlja prije nicanja šećerne repe, ako je došlo do nicanja korova. Tretiranje obaviti do faze 07 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Utrošak 200-500 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje korove te smanjuje zakorovljenost višegodišnjim korovima.
Ukrasno bilje
Karenca: Nije primjenjivo
korovi
Primjena: Tretiranje se obavlja prije presađivanja, ako je na površini došlo do nicanja korova.
Dodatne informacije: Utrošak 200-500 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje korove te smanjuje zakorovljenost višegodišnjim korovima.
Hmelj
(Humulus lupulus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
korovi
Primjena: Tretiranje se obavlja u srpnju, kada hmelj dosegne gornju žicu, tj. do faze 38 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Uz korištenje 1000 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje korove te smanjuje zakorovljenost višegodišnjim korovima.

donji listovi
Primjena: Tretiranje se obavlja u srpnju, kada hmelj dosegne gornju žicu, tj. do faze 38 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Uz korištenje 1000 l vode/ha.
Grašak za kombajniranje
(Pisum sativum)
Karenca: 10 dana
desikacija
Primjena: Veća količina sredstva i vode se primjenjuje, ako je usjev bujan i jače zakorovljen. Tretiranje obaviti u fazi 95 prema BBCH skali, tj. kad je grašak suh.
Dodatne informacije: Uz uporabu 250-500 l vode/ha.
Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 14 dana
desikacija
Primjena: Pravo vrijeme za primjenu ovisno je o boji sjemena na stabljici: - donje komuške: sve sjeme tamno smeđe ili crno - srednje komuške: 90% sjemena crveno-smeđe do tamno smeđe uz nekoliko crnih, 10% sjemena zeleno - gornje komuške: više od 50% sjemenki zeleno, uz nekoliko sjemenki smeđe-crnih. Tretiranje obaviti kada su sjemenke u gornjim komuškama crveno-smeđe do tamno-smeđe. Ne čekati da sve sjemenke sazriju. Kombajniranje počinje kada je sjeme zrelo, crno i kada ima 12-15% vlage. Vlaga u sjemenu se mjeri 5 dana poslije tretiranja (vlagomjer). Tretiranje obaviti u fazi 95 prema BBCH skali;
Dodatne informacije: Uz uporabu 250-500 l vode/ha. Veća količina vode se primjenjuje, ako je usjev bujan, visok ili polegao.
Bijela djetelina (sjemenski usjev)
(Trifolium repens)
Karenca: 2 dana
desikacija
Primjena: Veća količina sredstva se koristi, ako je usjev gušći i zakorovljen. Dodati alkohol etoksilat adjuvant u količini 100 ml na 100 l pripremljenog škropiva. Sredstvo primijeniti 2 dana prije kombajniranja. Tretiranje obaviti u fazi 95 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Uz uporabu 200-500 l vode/ha.
Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
korovi
Primjena: Rani krumpir se tretira do ponika najviše 10% biljaka. Većina sorata može se tretirati kada ponikne do 40% biljaka ili kada su biljke do maksimalne visine od 15 cm. Tretiranje obaviti do faze 14 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Uporaba 200-500 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje korove te smanjuje zakorovljenost višegodišnjim korovima.

desikacija
Primjena: Veća količina vode se primjenjuje, ako je cima bujnija. Desikaciju obaviti kada gomolji dostignu određenu konačnu veličinu. Tretiranje se obavlja rano ujutro ili poslije podne. Tretiranje obaviti u fazi 91 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Uz uporabu 200-500 l vode/ha.
Crvena djetelina (sjemenski usjev)
(Trifolium pratense)
Karenca: 3 dana
desikacija
Primjena: Veća količina sredstva se koristi, ako je usjev gušći i zakorovljen. Dodati alkohol etoksilat adjuvant u količini 100 ml na 100 l pripremljenog škropiva. Sredstvo primijeniti 3 dana prije kombajniranja. Tretiranje obaviti u fazi 95 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Uz uporabu 200-500 l vode/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 Štetno ako se proguta.
H315 Nadražuje kožu.
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H330 Smrtonosno ako se udiše.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H372 Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P304 + P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P362 + P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P405 Skladištiti pod ključem.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SPo 2 Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/09-01/439 15.06.2011. 04.05.2019.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/439 25.01.2012. -
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/09-01/439 18.12.2012. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/439 21.10.2015. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/439 06.11.2018. -

Primjena na kulture