Diqua

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid namijenjen za suzbijanje korova u krumpiru, šećernoj repi, ukrasnom bilju, u hmelju za suzbijanje donjih listova i korova te za desikaciju krumpira, graška, sjemenske bijele i crvene djeteline.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/439
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik
Genera d.d., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva herbicid, desikant
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Dikvat552764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromid)200,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
korovi
Primjena: Rani krumpir se tretira do ponika najviše 10% biljaka. Većina sorata može se tretirati kada ponikne do 40% biljaka ili kada su biljke do maksimalne visine od 15 cm. Tretiranje obaviti do faze 14 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Uporaba 200-500 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje korove te smanjuje zakorovljenost višegodišnjim korovima.

desikacija
Primjena: Veća količina vode se primjenjuje, ako je cima bujnija. Desikaciju obaviti kada gomolji dostignu određenu konačnu veličinu. Tretiranje se obavlja rano ujutro ili poslije podne. Tretiranje obaviti u fazi 91 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Uz uporabu 200-500 l vode/ha.

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
korovi
Primjena: Tretiranje se obavlja prije nicanja šećerne repe, ako je došlo do nicanja korova. Tretiranje obaviti do faze 07 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Utrošak 200-500 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje korove te smanjuje zakorovljenost višegodišnjim korovima.

Ukrasno bilje

Karenca: Nije primjenjivo
korovi
Primjena: Tretiranje se obavlja prije presađivanja, ako je na površini došlo do nicanja korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Utrošak 200-500 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje korove te smanjuje zakorovljenost višegodišnjim korovima.

Hmelj
(Humulus lupulus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
korovi
Primjena: Tretiranje se obavlja u srpnju, kada hmelj dosegne gornju žicu, tj. do faze 38 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Uz korištenje 1000 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje korove te smanjuje zakorovljenost višegodišnjim korovima.

donji listovi
Primjena: Tretiranje se obavlja u srpnju, kada hmelj dosegne gornju žicu, tj. do faze 38 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Uz korištenje 1000 l vode/ha.

Grašak za kombajniranje

Karenca: 10 dana
desikacija
Primjena: Veća količina sredstva i vode se primjenjuje, ako je usjev bujan i jače zakorovljen. Tretiranje obaviti u fazi 95 prema BBCH skali, tj. kad je grašak suh.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Uz uporabu 250-500 l vode/ha.

Bijela djetelina (sjemenski usjev)

Karenca: 2 dana
desikacija
Primjena: Veća količina sredstva se koristi, ako je usjev gušći i zakorovljen. Dodati alkohol etoksilat adjuvant u količini 100 ml na 100 l pripremljenog škropiva. Sredstvo primijeniti 2 dana prije kombajniranja. Tretiranje obaviti u fazi 95 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Uz uporabu 200-500 l vode/ha.

Crvena djetelina (sjemenski usjev)

Karenca: 3 dana
desikacija
Primjena: Veća količina sredstva se koristi, ako je usjev gušći i zakorovljen. Dodati alkohol etoksilat adjuvant u količini 100 ml na 100 l pripremljenog škropiva. Sredstvo primijeniti 3 dana prije kombajniranja. Tretiranje obaviti u fazi 95 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Uz uporabu 200-500 l vode/ha.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 14 dana
desikacija
Primjena: Pravo vrijeme za primjenu ovisno je o boji sjemena na stabljici: - donje komuške: sve sjeme tamno smeđe ili crno - srednje komuške: 90% sjemena crveno-smeđe do tamno smeđe uz nekoliko crnih, 10% sjemena zeleno - gornje komuške: više od 50% sjemenki zeleno, uz nekoliko sjemenki smeđe-crnih. Tretiranje obaviti kada su sjemenke u gornjim komuškama crveno-smeđe do tamno-smeđe. Ne čekati da sve sjemenke sazriju. Kombajniranje počinje kada je sjeme zrelo, crno i kada ima 12-15% vlage. Vlaga u sjemenu se mjeri 5 dana poslije tretiranja (vlagomjer). Tretiranje obaviti u fazi 95 prema BBCH skali;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Uz uporabu 250-500 l vode/ha. Veća količina vode se primjenjuje, ako je usjev bujan, visok ili polegao.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H315Nadražuje kožu.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H330Smrtonosno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H372Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P362 + P364Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 15.6.2011.
Registracija važi do 4.5.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha 4.11.2019.
Krajnji rok za primjenu zaliha 4.2.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/09-01/43915.06.201104.05.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/43925.01.2012
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/09-01/43918.12.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/43921.10.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/43906.11.2018