Delan 700 WDG

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Preventivni kontaktni fungicid. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.12.2016., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.12.2017.
Registarski broj UP/I-320-20/97-01/169
Vlasnik registracije BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik
CHROMOS AGRO d.o.o., ovlašteni uvoznik
CHROMOS AGRO d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Ditianon1533347-22-6 700,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 35 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6
Dodatne informacije: 50-75 g u 100 l vode.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
kovrčavost
(Taphrina deformans)
Primjena: U početku pucanja pupova (zeleni vrh, a prije cvatnje.
Dodatne informacije: 75-100 g u 100 l vode.

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 49 dana
crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6
Dodatne informacije: 50 g u 100 l vode.

plamenjača
(Plasmopara viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6
Dodatne informacije: 50 g u 100 l vode.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H301Otrovno ako se proguta.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H400Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 30.6.1996.
Registracija važi do 1.6.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.12.2016.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.12.2017.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/97-01/169 30.06.199601.06.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/169 06.12.2000
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/17506.09.2004
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/9205.04.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1916.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1928.03.2014