Antak

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ANTAK je regulator rasta koji se koristi za uklanjanje zaperaka na duhanu.
Registarski broj UP/I-320-20/17-03/53
Vlasnik registracije Kreglinger Europe N.V.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva regulator rasta
Područje primjene poljoprivreda, industrijsko bilje
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
1-Dekanol831112-30-1685,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
sprječava rast zaperaka
Primjena: Može se koristiti u dvije primjene: - prvi puta se primjenjuje prije zakidanja cvata, u razdoblju kada su biljke ušle u fazu butonizacije ili nakon otvaranja prvih cvjetova, u količini od 17 l/ha; - drugi puta se primjenjuje nakon zakidanja cvata, u količini od 20 l/ha. Razmak između dvaju primjena sredstva mora biti najmanje 10 dana. Sredstvo ANTAK učinkovito uništava samo zaperke koji su kraći od 2-2,5 cm. Na veće zaperke sredstvo će djelovati slabije ili neće djelovati. Utrošak vode: 450 l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 5.6.2017.
Registracija važi do 31.5.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/17-03/5305.06.201731.05.2022