Viši referent - komunalni i poljoprivredni redar (m/ž)

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: SLATINA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 13.3.2019.
Natječaj vrijedi do: 21.3.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11. i 3/18.), pročelnik Upravnog odjela za razvoj Grada, raspisuje i objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj Grada Slatine na radno mjesto:

– viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte, II. kategorija – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
 • sveučilišni ili stručni prvostupnik/prvostupnica poljoprivredne, prometne ili građevinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.
  Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od dana prijema.
  U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
  Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
  Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.
  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, odnosno koji istu mogu ostvariti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
  Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri prijmu u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), odnosno članku 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
  Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), odnosno članka 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
  U upravnim tijelima Grada Slatine nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/1).
  U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca sukladno članku 26. stavcima 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

  U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
  Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  1. životopis
  2. preslik osobne iskaznice
  3. preslik diplome (uvjerenja) kao dokaz o stručnoj spremi
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
  5. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
  a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  6. preslik uvjerenja ili svjedodžbe kao dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit
  7. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
  8. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
  9. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik isprave ili izjava koju nije potrebno ovjeravati)

  Isprave se prilažu u neovjerenim preslicima, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjeren preslik.
  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
  Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
  Grad Slatina, Trg sv Josipa 10, 33520 Slatina, s naznakom: »Za natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte, II. kategorija, Upravni odjel za razvoj Grada Slatine – ne otvaraj«.
  Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
  Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
  Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i stekle su status kandidata prijavljenim na natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.
  Na web-stranici Grada Slatine www.slatina.hr bit će naveden opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

  Na oglasnoj ploči Grada Slatine i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
  Grad Slatina zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.
  Poslodavac


  Poslodavac: GRAD SLATINA
  Kontakt: pismena zamolba: TRG SV. JOSIPA 10, 33520 SLATINA

  Info

  Kategorija: Radna mjesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cijena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 13.03.2019.
  Datum izmjene oglasa: 14.03.2019.
  Pregleda: 19
  Šifra oglasa: 42356

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas