Učitelj/ica prirode i biologije

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: 14 sata tjedno
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 8.11.2019.
Natječaj vrijedi do: 18.11.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10, 105/10. - ispr., 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Markuševec, Markuševečka cesta 160, Zagreb, ravnateljica škole raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJA/ICE PRIRODE I BIOLOGIJE 1 (slovima: jedan) izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati tjedno
UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispr., 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 47/96., 56/01. i 6/19.)
Uz vlastoručnu potpisnu prijavu moraju se navesti osobni podaci: osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresa, na koju će kandidatu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja, i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj razini i vrsti obrazovanja
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja (ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja)
Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obavezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u nastavku je poveznica na internetsku stranici Ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola prema čl. 13. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17).
Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Markuševec.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Napomena: Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i Osnovne škole Markuševec neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Markuševec, Markuševečka cesta 160, 10 040 Zagreb, s naznakom „Za natječaj-učitelj/ica prirode i biologije“. Zamolbe dostavljene e-poštom nećemo biti u mogućnosti razmatrati zbog tehničkih poteškoća. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ, web stranici škole i oglasnoj ploči škole i HZZ-a.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je 8 (slovima: osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i Osnovne škole Markuševec i vrijedi od 8. studenoga 2019. do 18. studenoga 2019. godine.

Poslodavac


Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠEVEC
Kontakt:
  • pismena zamolba: Markuševečka cesta 160, 10000 ZagrebInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 08.11.2019.
Datum izmjene oglasa: 09.11.2019.
Pregleda: 89
Šifra oglasa: 45077

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas