Stručni/a suradnik/ca za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 15.11.2018.
Natječaj vrijedi do: 22.11.2018.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje
NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA
Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:
2.Stručni suradnik za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu - 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
OPIS POSLOVA:
- sudjeluje u objedinjavanju podataka i pripremi stručne podloge za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu u ekološki značajnim područjima ili na zaštićenoj prirodnoj vrijednosti;
- sudjeluje u pripremi prijedloga kompenzacijskih uvjeta;
- sudjeluje u pripremi stručnih mišljenja iz djelokruga Odsjeka;
- sudjeluje u provođenju nacionalnih i međunarodnih projekta zaštite prirode iz nadležnosti Odsjeka;
UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije (dipl. ing. biologije – ekologija, prof. biologije ili prof. biologije i kemije) odnosno završen diplomski sveučilišni studij biologije (magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar edukacije biologije i kemije);
- 1 godina radnog staža u struci;
- znanje engleskog jezika ili drugog jezika;
- poznavanje rada na osobnom računalu;
- probni rad 6 mjeseci;
PREDNOST:
- poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode
- iskustvo u sektoru zaštite prirode
- poznavanje rada u GISu.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte), te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis;
- preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome/potvrde o završenom studiju; strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr.),
- dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da kandidat posjeduje znanje engleskog jezika i sl.),
- preslika certifikata o znanju GIS-a, ili potvrde o znanju GIS-a, ili preslika indeksa o položenom kolegiju za radno mjesto u kojim je znanje GIS navedeno kao prednost
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.
Ukoliko se dostavljaju dokumenti na stranom jeziku, isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača. Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.
Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.
Popis literature za testiranje biti će objavljen na stranici Agencije (http://www.haop.hr/hr/zaposljavanje).
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.
Testiranje će se provoditi ovisno o broju pristiglih a valjanih prijava, u pisanom i/ili usmenom obliku (pisana/usmena provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).
Agencija zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.
Prijave s popratnom natječajnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto (navesti broj radnog mjesta i naziv radnog mjesta)“, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Agencija osigurava da se osobni podaci kandidata obrađuju na način određen Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Uvid u informacije i podatke koje su kandidati dostavili u svojim prijavama imat će uz Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja i zaposlenici koji zaprimaju poštu, Odjel pravnih poslova, Upravno vijeće te čelnik Agencije.
Svrha obrade navedenih podataka jest prikupljanje podataka sa svrhom identifikacije svih kandidata, utvrđivanja ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja za određeno radno mjesto te u konačnici odabira kandidata. Javljanjem na natječaj kandidat daje suglasnost da se njegovi podaci obrađuju u navedene svrhe.
Predmetni podaci jesu kako slijedi:
- osobni podaci koji omogućuju identifikaciju kandidata (prezime, ime, datum rođenja, spol, državljanstvo),
- informacije koje su kandidati dostavili kako bi se olakšala praktična organizacija natječajnog postupka (poštanska/elektronička adresa, broj telefona),
- informacije koje su kandidati dostavili kako bi se omogućila provjera ispunjavaju li uvjete za određeno radno mjesto (diplome/svjedodžbe/certifikati/potvrde o radnom stažu i/ili iskustvu/posebnim znanjima i vještinama i sl.).
Obrada podataka počinje na dan zaprimanja prijava. Prijave se spremaju i čuvaju u arhivi gdje će biti pohranjene 5 godina.
Svaki kandidat ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i može zahtijevati njihovo ispravljanje.
Obrazložene zahtjeve kandidati mogu poslati elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Poslodavac


Poslodavac: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Kontakt: pismena zamolba: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 15.11.2018.
Datum izmjene oglasa: 16.11.2018.
Pregleda: 88
Šifra oglasa: 41033

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas