Radno mjesto iv. vrste, interni naziv: vrtni/a radnik/ca

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 11.9.2019.
Natječaj vrijedi do: 19.9.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet na temelju Odluke Dekana Klasa: 119-02/19-03/38; ur.broj: 251-62-02-19-1 te Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/320; Ur. broj: 380-012/246-19-2 kao i Odluke Dekana Klasa: 119-02/19-03/39; ur.broj: 251-62-02-19-1 te Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/82; Ur. broj: 380-012/246-19-2, kao i Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/299; Ur. broj: 380-012/246-19-2 zastupano po dekanu prof. dr. sc. Željanu Malešu temeljem članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i članka 7. Pravilnika o radu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta raspisuje
N A T J E Č A J
2. za izbor dva izvršitelja na radnom mjestu IV. vrste, interni naziv: vrtni radnik, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Farmaceutskom botaničkom vrtu „Fran Kušan” Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
Uvjeti izbora:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju imati završenu osnovnu školu.
Radni odnos zasniva se uz probni rad od mjesec dana.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o državljanstvu; - točka 1. i 2.;
2. životopis; - točka 1. i 2.;
3. presliku diplome ili uvjerenje o završenom studiju; - samo točka 1.;
4. presliku svjedodžbe o završenom osnovnoškolskom obrazovanju; - samo točka 2.;
5. presliku radne knjižice sa svim podacima o zaposlenju za upis do 30. lipnja 2013. i/ili elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu nakon toga datuma (dokaz o stažu); - točka 1. i 2.;
6. druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima, ako se kandidat na njega poziva; - točka 1. i 2.;
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu.
Dokumentacija se predaje u tiskanom obliku u jednom primjerku, u neovjerenoj preslici.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od objave u „Narodnim novinama“.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1, Zagreb, s naznakom za točku 2. »Za natječaj- vrtni radnik«.
Na poleđini omotnice navesti ime i prezime i adresu pošiljatelja.
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17);
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13);
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.
Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.
Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prije konačnog odabira kandidata imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te za točku 1. kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te intervju, dok za točku 2. kandidate s liste poziva na intervju. Povjerenstvo provodi postupak provjere znanja i sposobnosti, intervju te podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provjere znanja i sposobnosti te intervju.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti za točku 1. odnosit će se na provjeru znanja propisa s područja rada i radnih odnosa, javne nabave te područja visokog obrazovanja i znanosti.
Sadržaj i način testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (www.pharma.hr) najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje. Kandidati koji zadovolje na provjeri stručnog znanja bit će pozvani na intervju. Provjera stručnog znanja smatrat će se zadovoljena ukoliko kandidat ostvari najmanje 60% ukupnih bodova.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta: www.pharma.hr.
Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje Farmaceutsko-biokemijski fakultet će na mrežnoj stranici objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran.
Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima i elektroničkom poštom, navedenoj u prijavi.
Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu, uputit će se na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Ugovor o radu zaključit će se ako doktor medicine rada utvrdi zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, obustavit će se postupak po natječaju. Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu za zaposlenje.

Poslodavac


Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET
Kontakt:
  • pismena zamolba: Ante Kovačića 1, 10000 ZagrebInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 11.09.2019.
Datum izmjene oglasa: 12.09.2019.
Pregleda: 56
Šifra oglasa: 44384

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas