Pomoćno tehnički radnik / radnica

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: MARČAN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 31.1.2020.
Natječaj vrijedi do: 8.2.2020.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 7/17. 68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN. broj 1/96. i 80/99. Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan, Vinička 53, 42207 Vinica objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 • Pomoćno tehnički radnik – rad u staji, određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti MZO za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno – 1 izvršitelj

 • Mjesto rada: Srednja škola “Arboretum Opeka” Marčan, Vinička 53. 42207 Vinica
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola s skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN. broj 82/08. i 69/17.)

  Uvjeti:
  Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu , kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
  Posebni uvjeti su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.
  U radni odnos ne može biti primljena osoba u skladu s odredbom članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
  Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
  Životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma, svjedodžba), dokaz o državljanstvu, rodni list ili elektronički zapis, uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana, dokaz o radnom stažu (potvrdu ili elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu (ne stariji od dana objave natječaja), potvrdu o pedagoškim kompetencijama (ukoliko kandidat nema završeni nastavnički smjer).
  Dokumentaciju uz prijavu dostaviti u preslici jer se ista ne vraća.
  Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN. br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)
  Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni se se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti sve propisane dokaze o tom statusu.
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN. 121/17.), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13. i 152/14.) dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%Alljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20 PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih I civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
  Kandidati će se vrednovati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi “Arboretum Opeka”.
  Obavijest o datumu i vremenu procjene biti će objavljena na web stranici škole; www.ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr najkasnije pet dana prije održavanja.
  Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
  Kandidatom, prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, ispunjava uvjete iz natječaja te se odazove pozivu na postupak vrednovanja.
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici škole www.ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr o roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
  Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili na adresu škole: Srednja škola „Arboretum Opeka“, Vinička 53, Marčan. 42207 Vinica s naznakom „Za natječaj – za radno mjesto red.br. ___“.
  Prijave dostavljene putem e-maila neće se razmatrati.
  Natječaj je objavljen 31. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole i Zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 08. veljače 2020. godine.


  Poslodavac


  Poslodavac: SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA
  Kontakt:
  • pismena zamolba: Vinička 53, Marčan, 42207 Vinica  Info

  Kategorija: Radna mjesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cijena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 31.01.2020.
  Datum izmjene oglasa: 01.02.2020.
  Pregleda: 27
  Šifra oglasa: 45831

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas