Poljoprivredni/a tehničar/ka

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: POLJANICA BISTRANSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 15.2.2019.
Natječaj vrijedi do: 23.2.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Informatička znanja: Potrebno napredno poznavanje informatike
  • upotreba računalnih programa

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: V.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18. – u nastavku teksta ZSN), raspisuje i objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto poljoprivredni redar - 1 izvršitelj, u Jedinstveni upravni odjel Općine Bistra, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i graditeljstvo uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Osobe, prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:
1. punoljetnost;
2. hrvatsko državljanstvo;
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
1. najmanje srednja stručna sprema poljoprivredne struke;
2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
3. položen državni stručni ispit;
4. poznavanje rada na računalu;
5. vozačka dozvola B kategorije i osobni automobil za obilazak terena.
Mjesto rada: područje Općine Bistra, Općine Jakovlje, Općine Luka i Općine Pušća sukladno Sporazumu o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova poljoprivrednog redara.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.
Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.
Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08., 69/18.), na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervju s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.
U upravnim tijelima Općine Bistra nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10-Odluke Ustavnog suda RH br. U-I 1029/2007, 80/10, 93/11).
U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj osobe koje se prijavljuju dužne su priložiti sljedeće priloge:
1. životopis;
2. dokaz o odgovarajućem stručnom znanju/stupnju obrazovanja (isključivo preslika svjedodžbe, diplome)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
4. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. neovjerenu presliku uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit;
6. neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);
7. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjeren preslik.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od
8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Bistra, Bistranska 98, 10298 Donja Bistra s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u službu – poljoprivredni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bistra– ne otvaraj«.
Urednom prijavom smatra se ona ponuda koja sadrži sve podatke i tražene priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.
Na oglasnoj ploči Općine Bistra i na web-stranici www.bistra.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na oglasnoj ploči Općine Bistra i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu neće biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.
Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedan kandidat te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja.

Poslodavac


Poslodavac: OPĆINA BISTRA
Kontakt: pismena zamolba: Bistranska 98, 10298 D. Bistra

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 14.02.2019.
Datum izmjene oglasa: 21.02.2019.
Pregleda: 39
Šifra oglasa: 41968

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas