Nastavnik/nastavnica stručnih predmeta u poljoprivredi

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: BEDEKOVČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 3.1.2020.
Natječaj vrijedi do: 11.1.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17, 68/18) te čl. 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Srednja škola Bedekovčina objavljuje 03.01.2020.

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
 • Nastavnik/ica stručnih predmeta u poljoprivredi – dipl.ing.agronomije, smjer: voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo, zaštita bilja, opći smjer; magistar inženjer agronomije biljne znanosti, magistar inženjer agronomije bilinogojstva, magistar inženjer agronomije hortikulture, magistar inženjer agronomije agroekologije, magistar inženjer agronomije povrćarstva i cvjećarstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:
 • Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17) moraju ispunjavati i uvjete prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i čl. 15. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 11.01.2020. godine

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni poštom. Obavijest će se objaviti i na stranici Škole.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati prijavljeni na natječaj obvezno se testiraju.
Obavijest o sadržaju i načinu testiranja, pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu rezultata i rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole http://ss-bedekovcina.skole.hr/

Prijave se dostavljaju na adresu:
Srednja škola Bedekovčina
Ljudevita Gaja 1
49221 Bedekovčina
s naznakom „za natječaj“

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • presliku potvrdnice o pedagoško- psihološkoj izobrazbi ( za nastavnika/cu koji nema profesorski smjer),
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potpisanu izjavu o davanju privole kod zasnivanja radnog odnosa (klikom na link zaštita osobnih podataka na mrežnim stranicama Škole).

Sva navedena dokumentacija može se priložiti u neovjerenim preslikama, a prije potpisivanja ugovora o radu odabrani kandidat predočiti će izvornik.

PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, obvezan se na njega pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti sve dokaze o istom koje kandidati mogu preuzeti na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđivanom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (npr. rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

OSTALE NAPOMENE
Kandidirati se mogu osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju su neutralni i odnose se na osobe oba spola.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju istovrijednosti sukladno Zakonu o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno Zakona o reguliranju profesija i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Poslodavac


Poslodavac: SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA
Kontakt:
 • osobni dolazak: LJUDEVITA GAJA 1, 49 221 BEDEKOVČINA
 • najava na telefon: 049 213514
 • pismena zamolba: LJUDEVITA GAJA 1, 49 221 BEDEKOVČINAInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 03.01.2020.
Datum izmjene oglasa: 04.01.2020.
Pregleda: 62
Šifra oglasa: 45473

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas