Nastavnik/ica mikrobiologije

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis

NASTAVNIK/ICA MIKROBIOLOGIJE


Radno mjesto


Mjesto rada: ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: 11 sat tjedno
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 3.2.2020.
Natječaj vrijedi do: 11.2.2020.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: MEDICINSKA ŠKOLA
ANTE ŠUPUKA 29
ŠIBENIK
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/19-01/4 ; URBROJ: 2182-1/12/2-8-19-1 od 29. svibnja 2019. Medicinska škola, Šibenik, Ante Šupuka 29, zastupana po ravnateljici Aleksandri Acalin, dipl. inž., raspisuje:
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 • NastavnikMikrobiologije– 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme11 od 40 sati tjedno do 31.8.2020.
 • Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19), Zakonu o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. (N.N. 1/96; 80/99).
  Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
  • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
  • dokaz o državljanstvu
  • elektronski zapis o radnopravnom statusu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidtata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
  • dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju)
  • životpis
  Isprave se prilažlu u neovjerenom presliku.
  U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljene obavijest vezane za provođeje postupka za izbor kandidata) i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.
  U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, kandidat koji je izabran u postupku dostavit će originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije zaključivanja ugovora.
  Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada.
  Mjesto rada: Šibenik
  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih zakonskih propisa dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojim dokazuju prednost (original ili ovjerena preslika).
  Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17; 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, te dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
  Mrežna stranica Škole na kojoj će se objavljivati svi podaci vezani za postupak provedbe natječaja je
  http://www.ss-medicinska-si.skole.hr/skola/ploca
  Vrijeme i mjesto procjene odnosno tesiranja/vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.
  Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte i objavit će se na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.
  Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
  Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i/ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatom u postupku natječaja. Škola ne obavještava ovog kandidata o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.
  Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, u protivnom, smatra se da su odustali od prijave na natječaj.
  Odredbe Pravilnika dostupne su na slijedećoj poveznici:
  http://www.ss-medicinska-si.skole.hr/pristup_informacijama/zakoni
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, u zatvorenoj omotnici, na adresu škole: Medicinska škola, 22000 Šibenik, Ante Šupuka 29, s naznakom „Za natječaj - radno mjesto – nastavnika ____________________________ „
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
  Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, a sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19).
  Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
  Natječajna dokumentacija ( osim izvornika i/ili ovjerenih preslika) neće se vraćati.
  U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.god., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.


  KLASA:
  URBROJ: 2182/1-12/2-8-01-20-01
  U Šibeniku, 30. siječnja 2020.


  Poslodavac


  Poslodavac: MEDICINSKA ŠKOLA
  Kontakt:
  • pismena zamolba: Ante Šupuka 29, 22000 Šibenik  Info

  Kategorija: Radna mjesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cijena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 03.02.2020.
  Datum izmjene oglasa: 04.02.2020.
  Pregleda: 21
  Šifra oglasa: 45839

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas