Nastavnik/ica medicinske mikrobiologije

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: 2 sata tjedno
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 2.3.2020.
Natječaj vrijedi do: 9.3.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Talijanski jezik
Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno raspisuje

NATJEČAJ
ZA SLOBODNA RADNA MJESTA:

 • nastavnik MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE (M/Ž) – 2 sata nastave tjedno na neodređeno vrijeme,
 • Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati moraju zadovoljavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne Novine, 51/00 i 56/00) te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne Novine, br. 1/96 i 80/99 ).
  Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz čl. 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

  Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
  • životopis
  • <dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od dana raspisivanja natječaja),
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o duljini i prethodnom radnom stažu.

   U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa). Navedeni osobni podaci koristit će se isključivo u natječajne svrhe.
   Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je prijavi na natječaj priložiti rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije.
   Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti te priložiti svu potrebnu dokumentaciju.
   Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dostavljaju dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, mogu se potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
   Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utveđenom statusu osoba s invaliditetom.
   Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat koji je izabran u postupku predočit će izvornik isprave ili javnobilježnički ovjerenu presliku.
   Rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (www.smsir.hr).

   Prijave treba dostaviti na adresu: Talijanska srednja škola –
   Scuola media superiore italiana
   Rovinj – Rovigno
   Carduccijeva 20, Rovinj-Rovigno
   sa naznakom “za natječaj”

   Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu (vlastoručno potpisanu, sa svim prilozima) ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
   Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnodno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
   Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja pozvat će se na razgovor (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i pismenu provjeru znanja talijanskog jezika kao i održavanje oglednog nastavnog sata, sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Talijanskoj srednjoj školi – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno.
   Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole (www.smsir.hr) u zakonski određenom roku.
   _______________________________________________________________________________________

   Ai sensi dell’art. 107 della Legge sull’educazione e l’istruzione nella scuola elementare e scuola media superiore (“Narodne Novine” 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 e 98/19) la Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno bandisce il

  CONCORSO

  per i posti di lavoro vacanti:

 • un insegnante di MICROBIOLOGIA MEDICA (m/f) – di lezione;

 • Oltre alle condizioni generali in conformità alle norme generali sul lavoro, i candidati devono soddisfare anche le condizioni particolari previste dalla Legge sull’educazione e istruzione nella scuola elementare e media superiore („Narodne Novine“, nr. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 e 98/19), dalla Legge sull’educazione e l’istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali (“Narodne Novine”, nr. 51/00 e 56/00) nonchè dal Regolamento ministeriale sulle qualifiche professionali e sull’istruzione psicologico-pedagogica richiesta agli insegnanti delle scuole medie superiori („Narodne Novine“, nr. 1/96 e 80/99).
  Il rapporto di lavoro non può essere instaurato con la persona perseguitata dalla legge come da articolo 106 comma 1 e 2 della Legge sull’educazione e sull’istruzione nella scuola elementare e media superiore.

  I candidati sono in dovere di allegare alla domanda firmata:
  • il curriculum vitae,
  • la documentazione comprovante la qualifica professionale,
  • la conferma sulla cittadinanza,
  • la fedina penale (originale, rilasciato entro i termini del concorso),
  • la conferma telematica del Ufficio di quiescenza.

   Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero deve presentare anche la Delibera sul riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio.
   Nella domanda di partecipazione devono venir indicati i dati personali (nome e cognome del candidato, CPI, indirizzo, numero di telefono o cellulare, indirizzo di posta elettronica). I dati personali dei candidati verranno utilizzati soltanto per i fini dell’attuazione della procedura del concorso.
   Il candidato che dichiara il diritto di priorità di assunzione in base ad una legge speciale, è in dovere di consegnare la documentazione che attesti questo suo diritto, in allegato alla notifica al concorso.
   Il candidato che dichiara il diritto di priorità d’assunzione a norma dell'articolo 102, capoverso 1 a 3 della Legge sui difensori croati di guerra di patria e membri delle loro famiglie (“Narodne Novine”, nr. 121/17) è in dovere di presentare i documenti comprovanti i diritti ai sensi dell'articolo 103 capoverso 1 Legge sui difensori croati di guerra di patria e membri delle loro famiglie (“Narodne Novine”, nr. 121/17). Link al sito web del Ministero: https://branijat.gov.hr/support/843/843 e ulteriori informazioni sulle prove richieste per esercitare il diritto al sussidio di impiego, vedere il seguente link:
   https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
   I documenti si allegano con copie non autenticate e prima della scelta del candidato dovranno essere presentati gli originali o le copie autenticate dal notaio pubblico.
   Il termine di notifica è entro 8 giorni dalla pubblicazione del concorso sulle pagine web dell’Ufficio di collocamento croato nonchè sulle pagine web della Scuola (www.smsir.hr ).

   Le notifiche vanno inoltrate all’indirizzo: Talijanska srednja škola –
   Scuola media superiore italiana
   Rovinj – Rovigno
   G. Carducci 20, Rovigno-Rovinj
   con la dicitura “per il concorso”

   La notifica al concorso sarà considerata valida soltanto se presentata in tempo e se contenente tutte le informazioni e gli allegati richiesti.
   Presentando la notifica al concorso, il candidato dà il proprio consenso per la raccolta e l’elaborazione dei dati personali elencati in tutti gli allegati o documenti presentati al concorso, in conformità con le normative vigenti nel campo della tutela dei dati personali.
   I candidati che hanno presentato in tempo la notifica completa di tutti gli allegati e che soddisfano le condizioni previste dal concorso saranno invitati a presentarsi al colloquio (intervista) con l’addetta Commissione. In base al Regolamento sulla modalità e la procedura di assunzione della Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno, la Commissione può decidere di effettuare una prova della conoscenza della lingua italiana come pure lo svolgimento di un'ora di lezione.
   I candidati verranno informati dell’esito del concorso tramite la pagina web della Scuola (www.smsir.hr) entro il termine stabilito dalla Legge.


  Poslodavac


  Poslodavac: TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA-SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ-ROVIGNO
  Kontakt:
  • pismena zamolba: Carduccijeva 20, Rovinj  Info

  Kategorija: Radna mjesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cijena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 27.02.2020.
  Datum izmjene oglasa: 03.03.2020.
  Pregleda: 18
  Šifra oglasa: 46297

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas