Nastavnik/ca strukovnih predmeta-poljoprivreda

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis

NASTAVNIK/CA STRUKOVNIH PREDMETA-POLJOPRIVREDA


Radno mjesto


Mjesto rada: ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:
 • Smjena - poslijepodne
 • Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 11.9.2020.
Natječaj vrijedi do: 19.9.2020.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:

GOSPODARSKA ŠKOLA

VLADIMIRA NAZORA 38

40 000 Č A K O V E C

KLASA: 112-03/20-01/6

URBROJ: 2109-60-01-20-19

Čakovec, 11. rujna 2020. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 • nastavnik/ca strukovnih predmeta-poljoprivreda, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (zamjena)
 • mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 Čakovec

Opći i posebni uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i u skladu s Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu s osobnim podacima na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • preslik diplome odnosno dokaza o stručnoj spremi,
 • preslik dokaza o stečenim pedagoškim kompetencijama,
 • preslik dokaza o državljanstvu (domovnica),
 • preslik rodnog lista
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja),
 • preslik elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 8 dana od dana raspisivanja natječaja.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Dokumentacija se prilaže u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na procjenu odnosno testiranje koje se provodi sukladno Pravilniku o zapošljavanju Škole objavljenog na sljedećoj poveznici: http://ss-gospodarska-ck.skole.hr/upload/ss-gospodarska-ck/images/multistatic/283/File/Pravilnik%20o%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati će, najkasnije tri (3) dana prije testiranja, o vremenu i mjestu procjene odnosno testiranja biti obaviješteni putem web stranice Škole http://ss-gospodarska-ck.skole.hr/ pod Natječaji ili e-maila navedenog u prijavi.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakonu o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, dužni su na to pravo se pozvati u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovu koje se to pravo ostvaruje.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 101. stavaka 1. 3. i članka 102. stavaka 1. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na ovaj natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze koji su dostupni na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijavu s traženom dokumentacijom kandidati podnose u papirnatom obliku i to direktnom dostavom na adresu Škole ili putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Škole, a najkasnije do 19. rujna 2020. godine na adresu: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 Čakovec s naznakom: „ZA NATJEČAJ – nastavnik/ca strukovnih predmeta-poljoprivreda“.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora putem web stranice Gospodarske škole http://ss-gospodarska-ck.skole.hr/ pod Natječaji.

Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu Gospodarskoj školi iz Čakovca, kao voditelju zbirke osobnih podataka, da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene osobne podatke navedene u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Napomena: natječaj je objavljen 11. rujna 2020. godine na web stranici Gospodarske škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnatelj:

Renato Vinko, mag. ing. traffPoslodavac


Poslodavac: GOSPODARSKA ŠKOLA
Kontakt:
 • pismena zamolba: Vladimira Nazora 38, 40000 ČakovecInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 11.09.2020.
Datum izmjene oglasa: 15.09.2020.
Pregleda: 27
Šifra oglasa: 48088

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas