Nastavnik/ca predmeta poljodjelstva;anatomija i fiziologija životinja,opće stočarstvo,zoohigijena i zdravlje životinja, hranidba životinja

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: SVETI IVAN ZELINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: 15 sati tjedno
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 23.9.2019.
Natječaj vrijedi do: 1.10.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Ostale informacije: Nastavnik stručnih predmeta poljodjelstva: anatomija i fiziologija životinja, opće stočarstvo, zoohigijena i zdravlje životinja, hranidba životinja
- neodređeno nepuno radno vrijeme - 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenikei namještenike u javnim službama, osim za kandidate s kojima se ne može ugovoriti probni rad –pripravnici. Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
Uvjeti:
Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za odgojno-obrazovne radnike, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96 i 80/99) i strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije agrotehničar.
U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu, vremenu i načinu procjene odnosno testiranja. Kandidati će o istome biti obavješteni i putem web stranice škole www.ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr/natje_aji najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. životopis
2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. rodni list
4. potvrdnicu o pedagoško-psihološkoj izobrazbi
5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (http://www.ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr/dokumenti). Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Srednja škola Dragutina Stražimira, Gundulićeva 2a, 10380 Sveti Ivan Zelina, s naznakom „za natječaj“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove (www.ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu,svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

Poslodavac


Poslodavac: SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA
Kontakt:
  • pismena zamolba: Gundulićeva 2a, 10380 Sveti Ivan ZelinaInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 23.09.2019.
Datum izmjene oglasa: 24.09.2019.
Pregleda: 46
Šifra oglasa: 44532

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas