111. stručni/a suradnik/ica za rad na projektu tehničke pomoći "ta za projekte nacionalnih parkova i parkova prirode"

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis

111. STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA RAD NA PROJEKTU TEHNIČKE POMOĆI „TA ZA PROJEKTE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE“


Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 20.12.2019.
Natječaj vrijedi do: 30.12.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 45. stavka 1., članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj: 73/19), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje
O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
5.2. Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti
5.2.1. Služba za zaštićena područja
• Redni broj i naziv radnog mjesta: 111. Stručni suradnik za rad na projektu Tehničke pomoći „TA za projekte nacionalnih parkova i parkova prirode“ – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih (polje biologija, geologija, interdisciplinarne prirodne znanosti), biotehničkih (polje poljoprivreda-agronomija, šumarstvo), tehničkih (polje geodezija, interdisciplinarne tehničke znanosti, arhitektura i urbanizam, građevinarstvo) ili interdisciplinarnih područja znanosti (polje geografija)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II. razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. Na navedena radna mjesta ne mogu biti imenovane osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova, kao i osobe koje nemaju položen državni ispit, odnosno državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja navedenog ispita u zakonom propisanom roku. Državni ispit nije dužna polagati osoba s položenim pravosudnim ispitom.
Obvezni probni rad traje dva mjeseca.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar zaštite okoliša i energetike.
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune te ih poziva na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina.
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i razgovora (intervjua) biti će objavljeni na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://www.mzoe.gov.hr najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora (intervjua).
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas te se više neće smatrati kandidatom/kinjom.
Opis poslova i podaci o plaći za radna mjesta za koje je raspisan oglas kao i sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://mzoe.gov.hr.
U prijavi na oglas potrebno je navesti sve podatke tražene u Obrascu prijave.
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, https://mzoe.gov.hr.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na oglas, kandidati/kinje su dužni/e priložiti i:
1. životopis,
2. dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
3. preslik diplome (strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koja mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručni spremi te trajanju staža osiguranja; a dodatno dostaviti preslik ugovora o radu kod poslodavca ili uvjerenja poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koje mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la poslove ili preslik rješenja o rasporedu na radno mjesto ili preslik ugovora o djelu pri državnom tijelu ili dr.),
5. preslik svjedodžbe o položenome državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu odnosno uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu,
6. dokaz (za radna mjesta za koja je znanje engleskog jezika stručni uvjet) - potvrda škole stranih jezika, preslika indeksa ili svjedodžbe srednje škole iz kojeg je vidljivo da je engleski jezik položen i sl.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinja dužan/na je predočiti izvornik.
Ukoliko kandidat/kinja dostavi dokumente ili isprave na stranom jeziku, iste moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na više radnih mjesta dužni/e su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave, neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, broj i naziv radnog mjesta“.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava ispunjen Obrazac prijave i sve dokaze i priloge navedene u tekstu oglasa.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu, elektroničkom poštom.
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta iz oglasa, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu na web-stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr i na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://mzoe.gov.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Poslodavac


Poslodavac: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
Kontakt:
  • pismena zamolba: Radnička cesta 80, 10000 ZagrebInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 19.12.2019.
Datum izmjene oglasa: 21.12.2019.
Pregleda: 137
Šifra oglasa: 45423

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas