#DEUTZFAHR @KLUB (4)

Hahahhahhahhah #deutzfahr

Moro Aratri Plug 5 brazdi + DeutzFahr - Kikiriki d.o.o