Hrvatski posavac

Hrvatski posavac

<p><strong>Hrvatski posavac</strong> je lak&scaron;i tip hladnokrvnog konja i pripada skupini ranozrelih pasmina. Nastao je na području Hrvatske Posavine, sustavnim pretapanjem tada&scaron;nje populacije &quot;bu&scaron;ka&quot;&nbsp;hladnokrvnim i manje toplokrvnim pasminama. Danas se pasmina uzgaja u čistoj krvi. Visine je od 140 do 150 cm, a od boja prevladava dorat, če&scaron;će tamniji nego svjetliji. Ranije je kori&scaron;ten kao radni konj, a danas se koristi za rekreativno jahanje, hipoterapiju te kao dio hrvatske kulturne ba&scaron;tine.&nbsp;</p>