Postalon 90 SC

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/218
Vlasnik registracije Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Distributeri CHROMOS AGRO d.o.o., ovlašteni uvoznik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Kinoksifen566124495-18-7 45,00 g/lec.europa.eu
Miklobutanil44288671-89-045,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 100-125 ml u 100 l vode, 10-12,5 ml u 10 l vode.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H361dSumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 4.2.2008.
Registracija važi do 27.6.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha 27.12.2019.
Krajnji rok za primjenu zaliha 27.3.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/218 04.02.200827.06.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/218 20.10.2010
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0103.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/21822.09.2016
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/06-01/21809.07.2018
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/06-01/21828.05.2019