Misha 20 EW

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MISHA 20 EW je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na vinovoj lozi.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/284
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva emulzija, ulje u vodi
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)15,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)25,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)2,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)2,50 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)4,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX plastične boce od (PE)/(EVOH)15,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Miklobutanil44288671-89-0200,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: U količini od 0,24 l/ha, uz utrošak vode od 400-1000 l/ha. Sredstvo se na vinovoj lozi može primijeniti najviše 4 puta tijekom vegetacijske sezone, uz razmake između primjena od 8-14 dana. Sredstvo se primjenjuje od pojave simptoma bolesti do faze omekšavanja bobica (do BBCH 85). Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima („atomizerima'').

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H361dSumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331NE izazivati povraćanje.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 8.3.2016.
Registracija važi do 31.5.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/28408.03.201631.05.2022