FASTHRIN 15 WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva FASTHRIN 15 WG je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/423
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PE100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE200,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE200,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Alfa-cipermetrinNije dodijeljen.67375-30-8150,00 gec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 49 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
repičin crvenoglavi buhač
(Psylliodes chrysocephala)
Primjena: Primjenjuje se na uljanoj repici za suzbijanje repičinog crvenoglavog buhača (Psylliodes chrysocephala) u količini 0,067 kg/ha, uz utrošak vode 400-500 L/ha, primjenom na početku napada štetnika, od faze razvoja prvog lista (BBCH 11). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 42 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: Primjenjuje se na pšenici za suzbijanje lisnih uši na klasu: zobene lisne uši (Sitobion avenae),u količini 0,067 kg/ha, uz utrošak vode 400-500 L/ha, primjenom na početku napada štetnika, od faze pune cvatnje do voštane zriobe (BBCH 65-83). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

ružina uš
(Metopolophium dirhodum)
Primjena: Primjenjuje se na pšenici za suzbijanje lisnih uši na klasu: ružine uši (Metopolophium dirhodum), u količini 0,067 kg/ha, uz utrošak vode 400-500 L/ha, primjenom na početku napada štetnika, od faze pune cvatnje do voštane zriobe (BBCH 65-83). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

pšenična lisna uš
(Schizaphis graminum)
Primjena: Primjenjuje se na pšenici za suzbijanje lisnih uši na klasu: pšenične lisne uši (Schizaphis graminum) u količini 0,067 kg/ha, uz utrošak vode 400-500 L/ha, primjenom na početku napada štetnika, od faze pune cvatnje do voštane zriobe (BBCH 65-83). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Raž
(Secale cereale)
Karenca: 42 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: Primjenjuje se na raži za suzbijanje lisnih uši na klasu: zobene lisne uši (Sitobion avenae) u količini 0,067 kg/ha, uz utrošak vode 400-500 L/ha, primjenom na početku napada štetnika, od faze pune cvatnje do voštane zriobe (BBCH 65-83). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

ružina uš
(Metopolophium dirhodum)
Primjena: Primjenjuje se na raži za suzbijanje lisnih uši na klasu: ružine uši (Metopolophium dirhodum),u količini 0,067 kg/ha, uz utrošak vode 400-500 L/ha, primjenom na početku napada štetnika, od faze pune cvatnje do voštane zriobe (BBCH 65-83). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

pšenična lisna uš
(Schizaphis graminum)
Primjena: Primjenjuje se na raži za suzbijanje lisnih uši na klasu: pšenične lisne uši (Schizaphis graminum),u količini 0,067 kg/ha, uz utrošak vode 400-500 L/ha, primjenom na početku napada štetnika, od faze pune cvatnje do voštane zriobe (BBCH 65-83). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: 42 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: Primjenjuje se na pšenoraži za suzbijanje lisnih uši na klasu: zobene lisne uši (Sitobion avenae),u količini 0,067 kg/ha, uz utrošak vode 400-500 L/ha, primjenom na početku napada štetnika, od faze pune cvatnje do voštane zriobe (BBCH 65-83). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

ružina uš
(Metopolophium dirhodum)
Primjena: Primjenjuje se na pšenoraži za suzbijanje lisnih uši na klasu: ružine uši (Metopolophium dirhodum) u količini 0,067 kg/ha, uz utrošak vode 400-500 L/ha, primjenom na početku napada štetnika, od faze pune cvatnje do voštane zriobe (BBCH 65-83). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

pšenična lisna uš
(Schizaphis graminum)
Primjena: Primjenjuje se na pšenoraži za suzbijanje lisnih uši na klasu: pšenične lisne uši (Schizaphis graminum) u količini 0,067 kg/ha, uz utrošak vode 400-500 L/ha, primjenom na početku napada štetnika, od faze pune cvatnje do voštane zriobe (BBCH 65-83). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H332Štetno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 10.4.2018.
Registracija važi do 1.11.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/42310.04.201801.11.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/42311.06.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/42307.11.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/42308.10.2020