Calaris Pro

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva CALARIS PRO je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/35
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično, zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mezotrion625104206-850,00 g/lec.europa.eu
Terbutilazin2345915-41-3326,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 2,0-2,3 l/ha (200-230 ml na 1000 m2). Sredstvo se može primijeniti u jednom od sljedećih rokova primjene: - nakon sjetve, prije nicanja (pre-em) ili - nakon nicanja do 3 lista (BBCH 13) kukuruza (rani post-em) ili - nakon nicanja u stadijima razvoja 4-8 lista (BBCH 14-18) kukuruza (kasni post-em). Za postizanje optimalne učinkovitosti kod primjene nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) važna je dobra priprema i vlažnost tla. Za postizanje optimalne učinkovitosti nakon nicanja preporučuje se primjena CALARIS PRO na korove u mlađim razvojnim stadijima do 4 lista. Utrošak vode: 150-400 l/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama Za proširenje spektra djelovanja preporučljivo je miješanje s herbicidnim sredstvima namijenjenim suzbijanju uskolisnih korovnih vrsta.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P314U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P330Isprati usta.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 7.9.2017.
Registracija važi do 1.1.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/3507.09.201701.01.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/3529.05.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/3507.12.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/3517.12.2019