Fenamidon

Suzbija plamenjaču (Plasmopara viticola). Karenca: 42 dana vinova loza.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Magic Tandem SC Etofumesat + Fenamidon Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 161326-34-7 CIPAC br. 650 2003/68/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (S)-5-metil-2-metiltio-5-fenil-3-fenilamino-3,5-dihidroimidazol-4-on

Čistoća 975 g/kg

Stupanje na snagu 01.10.2003

Prestanak uvrštenja 30.09.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao fungicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za fenamidon, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 15. travnja 2003.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama.

Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.