Viši/a stručni/a suradnik/ca za projekte iz poljoprivrede u upravnom odjelu za poljoprivredu

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 24.10.2018.
Natječaj vrijedi do: 2.11.2018.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije:

Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije, raspisala je

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na radno mjesto

viši stručni suradnik za projekte iz poljoprivrede u Upravnom odjelu za poljoprivredu Osječko-baranjske županije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Prijam u službu obavlja se uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanja poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijam u službu su:
- magistar inženjer poljoprivredne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- osposobljenost za rad s informatičkim programima uredskog poslovanja
- položen državni stručni ispit.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Akademski ili stručni nazivi odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju iz 2007. godine izjednačeni su s akademskim nazivom kao oznakom stručnih uvjeta iz ovog javnog natječaja, sukladno ovom Zakonu.

U službu ne može biti primljena osoba ako postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, adresa, e-mail adresa te broj telefona) naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi, datum prijave i vlastoručni potpis podnositelja prijave. Uz prijavu potrebno je priložiti:
- životopis
- presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, odnosno domovnice
- presliku javne isprave o traženoj struci i stupnju stručne spreme
- elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima iz radnog odnosa evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje su vidljive sve prijave na mirovinsko osiguranje
- dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (npr. presliku potvrde ranijeg poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, presliku ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno odgovarajuće radno iskustvo na poslovima tražene struke i stupnja stručne spreme i njegovo trajanje)
- presliku javne isprave o položenom državnom stručnom ispitu
- presliku uvjerenja nadležnog suda prema mjestu prebivališta podnositelja prijave da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
- presliku javne isprave ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje osposobljenost za rad s informatičkim programima uredskog poslovanja
- vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Preslike dokumenta nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidat je dužan pribaviti nakon provjere znanja i sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu. Osposobljenost za rad s informatičkim programima uredskog poslovanja dokazuje se odgovarajućom javnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokazom, odnosno stručnom provjerom. Pod stručnom provjerom smatra se i raniji rad podnositelja prijave na radnom mjestu za koje je utvrđen navedeni uvjet.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17.) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Postupak prijma obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koja će se obaviti putem pisanog testiranja i intervjua. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeni na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4 najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije www.obz.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto na koje se obavlja prijam, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata. Prijave na javni natječaj podnose se na adresu: Osječko-baranjska županija, Služba za zajedničke poslove, Osijek, Županijska 4, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama".

Po raspisanom javnom natječaju za prijam u službu ne mora se izvršiti izbor između kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja koja se dostavlja svim kandidatima. Protiv navedene odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.Poslodavac


Poslodavac: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Kontakt: pismena zamolba: Županijska 4, 31000 Osijek

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 24.10.2018.
Datum izmjene oglasa: 25.10.2018.
Pregleda: 56
Šifra oglasa: 40806

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas