Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Viši/a referent/ica poljoprivredno-prometni/a redar/ica

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Cijena: na upit

Opis

VIŠI/A REFERENT/ICA POLJOPRIVREDNO–PROMETNI/A REDAR/ICA


Radno mjesto


Mjesto rada: STARI JANKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 21.9.2023.
Natječaj vrijedi do: 29.9.2023.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARI JANKOVCI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-01/23-01/03

URBROJ: 2196-23-03/1-23-1

Stari Jankovci, 21. rujan 2023.godine

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19. - u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Jankovci objavljuje:

OGLAS
za izbor i prijam u službu


u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Jankovci radi obavljanja poslova na radnom mjestu:

1. Viši referent poljoprivredno – prometni redar - 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci, s probnim radom od 2 (dva) mjeseca radi obavljanja privremenih poslova.


Opći uvjeti za prijam u službu propisani člankom 12. Zakona:

1. punoljetnost

2. hrvatsko državljanstvo

3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Osim Općih uvjeta za prijem u službu kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • sveučilišni preddiplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij poljoprivredne ili tehničke struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • položen državni ispit,
 • završen program stručnog osposobljavanja za prometnog redara,
 • organizacijske sposobnosti i
 • poznavanje rada u MS Office paketu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Služba se zasniva na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim radom od 3 (tri) mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose na muške i ženske osobe.

Kandidati su uz prijavu na oglas obvezni priložiti slijedeće:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Oglasom),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove), a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, putovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • dokaz o završenom programu stručnog osposobljavanja za prometnog redara i
 • kopija vozačke dozvole B kategorije.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit ili ne posjeduju završen program stručnog osposobljavanja za prometnog redara, uz uvjet da polože državni ispit i program stručnog osposobljavanja za prometnog redara u propisanom roku.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran dužan je prije donošenja rješenja o prijmu dostaviti u izvorniku svu traženu dokumentaciju.

U prijavi za oglas navode se osobni podaci podnositelja (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e- mail adresa) i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis, uz popis priloženih priloga.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno u prijavi priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Općina Stari Jankovci jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr), Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju - Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Urednom prijavom smatra se dostavljena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

Sa kandidatima prijavljenim na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju i to putem testiranja i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te literatura (pravni i drugi izvori) za pripremanje kandidata za pisano testiranje bit će objavljeni na službenoj stranici Općine Stari Jankovci (www.o-jankovci.hr) .

Na istoj web stranici objavit će se i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na Oglas s prilozima dostavljaju se poštom ili osobno u roku od osam dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Općina Stari Jankovci

Dr. Franje Tuđmana 1

32241 Stari Jankovci

s obveznom naznakom:

„Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Jankovci –

VIŠI REFERENT POLJOPRIVREDNO – PROMETNI REDAR – ne otvaraj“

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom Oglasu ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju oglasa.

Protiv Odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Pročelnica JUO:

_____________________________

Dubravka Vrselja, mag.admin.publ.Poslodavac


Poslodavac: OPĆINA STARI JANKOVCI
Kontakt: pisana zamolba: Općina St.Jankovci Dr. F.Tuđmana 1,32241 St.Jankov

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 21.09.2023.
Datum izmjene oglasa: 30.09.2023.
Pregleda: 37
Šifra oglasa: 58676

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas