Total 480 SL

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Herbicidi.

Genera d.d.

Kontakt - Genera d.d.

Genera d.d.
Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok
tel:  +385 1 33 88 888
fax:  +385 1 30 70 220

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis

Neselektivni sistemični herbicid

Namjena: agrumi, breskva, jabuka, kruška, maslina, mandarina, nektarina, smokva, šljiva, trešnja, vinova loza, višnja

DJELATNA TVAR

Glifosat-monoizopropilamino sol 480 g/l

DJELOVANJE

TOTAL 480 SL je neselektivni, sistemični herbicid za potpuno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova (zeljastih i drvenastih), uključujući i korove s dubokim korijenom (gomolji, rizomi).TOTAL 480 SL biljka upija preko svih zelenih dijelova i svježeg reza drveća. Izuzetak su četinječe u fazi potpunog mirovanja vegetacije i odrvenjela kora drveća.
Korov, šest sati nakon tretiranja, usvaja TOTAL 480 SL. U tom vremenu ne smije pasti kiša, jer će doći do smanjenja učinkovitosti. Nakon usvajanja, sredstvo se vrlo brzo premiješta iz lista do korijena i ostalih podzemnih organa.
Ovisno o vrsti korova, za potpuno premiještanje sredstva potrebna su 24 do 72 sata, nakon čega dolazi do blokiranja daljnjeg rasta korova i počinje njegovo odumiranje. Promjena boje, venuće, odnosno vidljivi znakovi djelovanja, nakon prskanja se uočavaju od 7. do 21. dana, što ovisi o vrsti korova.
Da bismo korove u potpunosti uništili, trebaju biti u optimalnom stadiju za suzbijanje, odnosno, u bujnom i intenzivnom porasu. Preporučena koncentracija primjene je 2% za nisku travnu vegetaciju. Jednogodišnji travni i širokolisni korovi su najosjetljiviji kad su visine 10-15 cm. Većina višegodišnjih korova osjetljiva je na sredstvo kad ih se prska u vrijeme ili blizu vremena cvatnje. Višegodišnji travni korovi, npr. zubača i pirika, moraju biti 10-25 cm visine ili u fenofazi busanja. Divlji sirak je najosjetljiviji u stadiju metličanja, a ako se prska sa smanjenom količinom vode, najosjetljiviji je kod visine 15-30 cm. Poljski osjak je najosjetljiviji u stadiju pune rozete, do visine 15-25 cm. Poljski slak je najosjetljiviji kod visine 20-40 cm a divlja kupina u vremenu nedozrelih boba (8. i 9. mjesec).

UPOTREBA I DOZE

A) ZA PRIMJENU UZ VEĆI UTROŠAK VODE (200-400 l)

- na strništima, za suzbijanje pirike (Agropyron repens), divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon), slaka (Convolvulus arvensis), šilja (Cyperus rotondus) i dr. u količini 8-10 l/ha (80-100 ml/100 m²). Sredstvo se primjenjuje kod visine korova 15-40 cm, najbolje pred cvatnju ili u cvatnji. Tretirana površina ne smije se obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja izuzetno otpornih korova s dubokim rizomima, 2-3 dana. Za suzbijanje pirike može se koristiti 200 l/ha škropiva koje sadrži 3 l/ha preparata i 10 kg amonijevog sulfata.
- u vinogradima i voćnjacima, samo viših uzgojnih oblika (jabuka, kruška, višnja, šljiva, marelica i maslina), u količini:
a) 2-4 l/ha (20-40 ml/100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih korova;
b) 4-8 l/ha (40-80 ml/100 m²), za suzbijanje višegodišnjih korova;
c) 8-12 l/ha (80-120 ml/100 m²), za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom i rizomima.

U voćnjacima i vinogradima najkasnije 10 dana prije primjene moraju se ukloniti izboji ili preniske grane i povezati loza. Rane moraju biti osušene i kalirane. Sredstvo se smije primjenjivati samo u voćnjacima starijim od dvije godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu sve dok je kora voćaka i vinove loze zelena. U nasadima koštičavih voćaka sredstvo se smije primjenjivati samo uz korištenje štitnika, čija je uloga da se spriječi dodir sredstva s listovima i korom. U vinovoj lozi sredstvo se smije primjenjivati do završetka cvatnje, a u voćnjacima najkasnije u roku od 90 dana od početka cvatnje.

- za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenica, ječam, raž i zob), kao i za desikaciju uljane repice, u količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m²), primjenom najkasnije 14 dana prije žetve žitarica i uljane repice. Slama sa tretiranih površina ne smije se koristiti za silažu, kao i za pripremu komposta za proizvodnju povrća i gljiva.
- u suhim kanalima III ili IV reda ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama nakon odvodnje koje se privode kulturi, u količini 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m²). Tretirane površine ne kositi ili obrađivati 2-3 tjedna. Voda se ne smije puštati u kanale najmanje 7 dana nakon tretiranja
- na neobrađenim površinama, u količini 5-12 l/ha (50-120 ml na 100 m²), primjenom u vrijeme pune vegetacije
- za obnovu livada i pašnjaka, u količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih korova, i 4-10 l/ha (40-100 ml na 100 m²), za suzbijanje višegodišnjih korova. Sredstvo se primjenjuje kada su korovi i livadne trave u intenzivnom porastu. Ponovna sjetva trava može se izvršiti 14 dana nakon primjene. Ispaša i košnja za nemliječne domaće životinje dozvoljena je nakon 7 dana.
- za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova na željezničkim prugama, u količini 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m²)

- u šumskim nasadima sredstvo se može primijeniti:
a) U šumskim rasadnicima, primjenom između redova sadnica u vegetaciji uz upotrebu štetnika, u količini 4,5 l/ha (45 ml na 100 m²). Sredstvo se primjenjuje s niskim tlakom.
b) U sadnicama smreke i bora, u količini 6 l/ha (60 ml na 100 m²), u 500 l/ha (5 ml na 100 m²), vode, tretiranjem cijele površine. Sredstvo se može primijeniti samo u vrijeme potpunog mirovanja četinjača a porasta korova (u proljeće ožujak - travanj ili u jesen rujan - listopad).
c) U mladim nasadima četinjača, za suzbijanje drvenastih korova, tijekom cijele vegetacije uz upotrebu štitnika u koncentraciji 2% uz upotrebu 500 l/ha vode (100 ml u 5 l vode na 100 m²), ili primjenom po cijeloj površini u koncentraciji 1% početkom jeseni kada su sadnice u fazi završnog rasta.
d) Poslije čiste sječe, u pripremi površina za sadnju, i to: u koncentraciji 1% za tretiranje izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u razdoblju intenzivnog rasta, i u koncentraciji 2% tretiranjem svježe posječenih panjeva u periodu kolovoz - rujan.
e) Za suzbijanje izdanaka i izbojaka listača, tretiranjem panjeva odmah poslije sječe stabala, u razdoblju svibanj - prosinac sa 15%-tnom otopinom, uz uvjet da se sredstvo primjenjuje najmanje 300 m od izvorišta voda i da površine nisu izrazito erozivne.
f) U šumskim nasadima primjenom s tla, od polovice kolovoza do kraja vegetacije, za suzbijanje listopadnih drvenastih korova bukve, graba, hrasta, breze, vrbe i dr., u količini:
- 5-6 l/ha u 75-100 l/ha vode, u bijelom i crnom boru,
- 6-7 l/ha u 75 l/ha vode, u sastojinama smreke,
- 7-8 l/ha u 75 l/ha vode, kod priprema površina za pošumljavanje.

U vrijeme tretiranja četinjače moraju biti u potpunom mirovanju. U količini 7 l/ha sredstvo nije dovoljno djelotvorno na javor/Acer spp.).
Tretiranje zrakoplovom nije dozvoljeno.
Može se najviše 2 puta godišnje koristiti na istoj površini.

Doza primjene sredstva ovisi o vrsti i gustoći korova i za najvažnije vrste iznosi:
- 4 l/ha (40 ml na 100 m²), za suzbijanje pirike (Agropyron repens),
- 4-5 l/ha (40-50 ml na 100 m²), za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense), poljskog osjaka (Cirsium arvense), kudrave kiselice (Rumex crispus), konjskog štavelja (Rumex obtusifolius), divljeg pelina (Artemisia vulgaris), maslačka (Taraxacum officinale) i bazjana (Aegopodium podagraria)
- 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2), za suzbijanje kupine (Rubus spp.), poljskog slaka (Convolvulus arvensis) i šilja (Cyperus rotundus) i
- 8-10 l/ha (80-100 ml na 100 m² za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon).

Sredstvo najbolje rezultate daje ako se primjenjuje pred cvatnju i u cvatnji korova, kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije.
Za suzbijanje korova mogu se primijeniti i smanjene količine sredstva uz dodatak preporučenih količina dozvoljenih surfakanata - sredstva za poboljšanje djelovanja glifosata na osnovi polioksietilen-alkilamina (Armoblen T-25, Pinovit - K), što je navedeno u njihovoj uputi za upotrebu.Kvalitetnom aplikacijom sa smanjenom količinom vode (100-200 l/ha), može se smanjiti i količina sredstva (vidjeti pod B).

B) ZA PRIMJENU UZ SMANJENI UTROŠAK VODE (100-200 l/ha):

- prije pripreme za sjetvu kukuruza, suncokreta, krumpira i šećerne repe, za suzbijanje:
- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista), u dozi 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m²),
- pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m²),
- poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine), u dozi 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m²).

Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstava. Ne koristiti sredstvo prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.
Primjena nakon žetve na strništima, te nakon berbe povrća, za suzbijanje:
1) pirike (Agropyron repens), u stadiju razvoja 10-15 cm u količini od 2-3 l/ha (20-30 ml/100 m²),
2) poljskog osjaka (Cirsium arvense), u stadiju razvoja pune rozete (15-25 cm), u količini 3-5 l/ha (30-50 ml/100 m²),
3) divljeg sirka (Sorghum halepense), u stadiju razvoja 15-30 cm, te slaka (Convolvulus spp.), u stadiju razvoja 20-40 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml/100 m²).

Primjena s ovako smanjenim količinama sredstva smanjuje konkurentnost korova u ranim razvojnim stadijima kultura prije kojih se primjenjuje. Budući da u kasnijim periodu uslijed regeneracije višegodišnjih korova, ovakvu efikasnost ne zadržava, da bi se postigao zadovoljavajući rezultat, treba tretirati više godina uzastopno na sniženim dozama.
- u vinogradima i voćnjacima visokih uzgojnih oblika (jabuka, kruška, maslina, marelica), za suzbijanje:
- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m²),
- pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m²),
- poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m²),
- poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m²),
- divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m²) i
- zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm, razdvojenom primjenom u dozi 2x2,5 l/ha (2x25 ml na 100 m²), pri čemu je razmak između tretiranja 7-10 dana.

Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i sa većom količinom vode.
Posebni zahtjevi i uvjeti za primjenu sredstva uz smanjeni utrošak škropiva (100-200 l/ha):
Sredstvo se primjenjuje kada su korovi u aktivnom rastu. Djelotvornost sredstva se smanjuje ukoliko su korovi u stresu uslijed suše, niskih ili visokih temperatura, ako su pokriveni prašinom ili poplavljeni i u slučaju kad se za prskanje koristi voda koja sadrži tlo (mutna voda iz kanala).
U većim dozama koristi se za suzbijanje korova gušćeg sklopa i ukasnijim razvojnim fazama korova, te u nepovoljnim uvjetima za njihov rast i razvoj. Sredstvo se smije miješati s drugim herbicidima samo prema preporuci proizvođača jer u protivnom može doći do smanjenja njegove djelotvornosti.
Za dobar učinak sredstva u dozama propisanim za primjenu uz smanjeni utrošak škropiva (100-200 l/ha), nužno je strogo se pridržavati slijedećih zahtjeva i uvjeta:
a) Lišće korova mora biti jednolično i dobro pokriveno škropivom.
b) Lišće korova potrebno je samo orositi. Škropivo ne smije curiti s listovima.
c) Kapljice škropiva ne smiju biti prekrupne niti presitne. Krupne kapljice ne osiguravaju jednoličnu raspodjelu herbicida, cure s listova i zadržavaju se samo na gornjim dijelovima biljaka. Sitne kapljice bolje se zadržavaju na listu, bolje prodiru kroz sklop korova, sadrže veću koncentraciju herbicida i veća je površina lista u dodiru s herbicidom. Presitne kapljice se nekontrolirano kreću i opasnost su za susjedne kulture.

Za prskanje sa smanjenom količinom vode mogu se koristiti sve leđne itraktorske prskalice ako su u cijelosti ispunjeni slijedeći uvjeti:
a) Prskalica mora biti opremljena sapnicama kojima se može precizno primijeniti 100-200 l/ha vode, i koje omogućuju jednolični raspodjelu te potpuno pokrivanje listova korova sitnim kapljicama.
b) Prskalica mora biti potpuno ispravna
c) Radni tlak mora biti 1,5-2,5 bara. Prevelik tlak stvara presitne, a premali suviše krupne kapljice. Kapljice ispod 150 µm zbog zanošenja uzrokuju fitotoksičnost.
d) Kut prskanja sapnica mora biti između 80° 110°.
e) Prskalica mora biti opremljena dobrim filterima s otvorima 80-100 masha.
f) Prije korištenja, a osobito nakon promjene sapnica, prskalica se mora obvezno kalibrirati, tj. mora se točno odrediti koliko vode troši na određenu površinu pri određenoj brzini kretanja. Bez kalibriranja nije moguće jednolično raspodijeliti škropivo na zadanu površinu.
g) Brzina vožnje traktora mora biti 4-9 km/h, uz napomenu da se brzina rada ne smije povećavati radi smanjenja utroška tekućine.
h) Prskati treba za mirna vremena, prije podne ili predvečer. Ne smije se prskati po rosi jer dolazi do kapanja škropiva s lista.
i) Nakon svakog prskanja osobiti je važno temeljito oprati spremnik prskalice, crpku i sapnice.

KARENCA

35 dana za voćke i vinovu lozu, 14 dana za desikaciju uljane repice i predžetveno tretiranje žita.

Info

Kategorija: Herbicidi
Vrsta oglasa: Ponuda
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Županija: Zagrebačka
Datum objave oglasa: prije 6 godina
Pregleda: 36031
Šifra oglasa: 7927

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas