Spremač/spremačica-komunalni radnik/radnica

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 7.5.2018.
Natječaj vrijedi do: 16.5.2018.

Posloprimac


Razina obrazovanja:
  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola

Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 28, 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj 86/08, 61/11 i 04/08) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 34/10) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice objavljuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme od 4 mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, na radno mjesto:

spremač-komunalni radnik - 2 (dva) izvršitelja

Uvjeti: - niža stručna sprema ili osnovna škola

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon), (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat koji ma pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
Poveznica na stranicu Ministarstva uprave u vezi sa Prednošću pri zapošljavanju:
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Općine Krapinske Toplice, www.krapinske-toplice.hr. i na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice na adresi Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

UZ PISANU PRIJAVU NA OGLAS TREBA PRILOŽITI:
  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  • dokaz o ostvarivanju prava prednosti ( ako je primjenjivo).

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog lista ili rodnog lista ili sl.)
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela/telefona) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis prijave, te se prijavi prilažu svi prilozi.
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz oglasa. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, te će o tome biti pisano obaviještene.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenje o prijmu u službu.
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se osobno ili preporučeno poštom, na adresu: Općina Krapinske Toplice, za Povjerenstvo za provedbu oglasa, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice, s naznakom « oglas za spremača - ne otvarati" u roku od 8 dana od dana objave oglasa, odnosno do 16.05.2018.g. (srijeda) do 14.00 sati , bez obzira na način dostave.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog oglasa ne mora se obaviti izbor, te se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Poslodavac


Poslodavac: OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
Kontakt: pismena zamolba: Krap.Toplice, Antuna Mihanovića 3

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 07.05.2018.
Datum izmjene oglasa: 08.05.2018.
Pregleda: 18
Šifra oglasa: 38702

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas