Savjetnik / savjetnica za poljoprivredu i ribarstvo

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis

SAVJETNIK / SAVJETNICA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO


Radno mjesto


Mjesto rada: ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 11.3.2019.
Natječaj vrijedi do: 19.3.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 3 godine
Ostale informacije: Na temelju članka 19. stavka 1., a u svezi s člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), temeljem Odluke o raspisivanju oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj (KLASA: 112-03/19-01/3, URBROJ: 2198/1-14/1-19-1 od 7. ožujka 2019. godine), pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije, za radno mjesto broj 96. iz Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ 1/18, 2/19 – u daljnjem tekstu: Pravilnik):
- savjetnik za poljoprivredu i ribarstvo, 1 izvršitelj, radi potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom „PRIZEFISH“ koji se financira iz fondova, programa Europske unije, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta do 30. lipnja 2021. godine, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Sukladno članku 28. stavku 3. Zakona služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili programa Europske unije osoba se može primiti u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta.

Kandidati za navedeno radno mjesto, pored općih uvjeta propisanih člankom 12. Zakona moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom i to:
- magistar ili stručni specijalist prirodne, biotehničke, ekonomske, pravne, društvene ili humanističke struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog jezika.

Temeljem članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14) osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

U pisanoj prijavi na oglas navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa, isključivo za potrebe postupka) i uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku rodnog lista,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom: preslika diplome,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine što se dokazuje slijedećim dokumentima (potrebno je dostaviti dokaze i iz točke a) i točke b)):
a) elektronički zapis - u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjeseca, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja,
b) dokaz o radnom iskustvu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje tri godine (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe oglasnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidati po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.
Osoba koja nema položeni državni stručni ispit može se prijaviti na oglas.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu u skladu s člankom 14. Zakona.
Ako ne položi državni stručni ispit u propisanom roku, u skladu s člankom 115. Zakona točka g), služba prestaje po sili zakona istekom roka u kojem je bio obvezan položiti državni stručni ispit.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/07), dokazuju to slijedećim dokumentima:
- rješenjem o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne starijom od šest mjeseci,
- dokazom o nezaposlenosti – potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starijim od mjesec dana,
- preslikom pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
- dokazom o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
- potvrdom poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju da se na javni natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),
- preslikom pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na javni natječaj javljaju djeca živućih branitelja),
- potvrdom o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( u slučaju kad se na javni natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),
- rodnim listom (ako se na javni natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),
- rješenjem o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i/ili urednu prijavu o tome će biti obaviještene pisanim putem.

Oglasni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na koju mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr i na oglasnoj ploči Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, bit će dostupan opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata. Na navedenoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje na adresu: ZADARSKA ŽUPANIJA, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar s naznakom «Prijava na oglas za prijam u službu savjetnika za poljoprivredu i ribarstvo u Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj, za rad na provedbi projekta „PRIZEFISH“ – NE OTVARAJ«.
Prijava je zaprimljena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pisarnici Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, a ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga kao preporučena pošiljka, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

O rezultatima oglasa kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata u zakonskom roku.

Poslodavac


Poslodavac: ZADARSKA ŽUPANIJA
Kontakt: pismena zamolba: Božidara Petranovića 8

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 11.03.2019.
Datum izmjene oglasa: 12.03.2019.
Pregleda: 35
Šifra oglasa: 42299

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas