Samostalni/a upravni/a referent/ica za poljoprivredu, šumarstvo i promet

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 11.12.2018.
Natječaj vrijedi do: 19.12.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji


SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE
ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Samostalni upravni referent za poljoprivredu, šumarstvo i promet - 1 izvršitelj/ica
- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godine dana

Stručni uvjeti
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij šumarske, poljoprivredne, ekonomske ili pravne struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit) tj. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, odnosnom elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, rješenje, ugovor i sl.)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, Virovitica, Trg Lj. Patačića 1, s naznakom „Prijava na oglas“.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), uz prijavu dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisija za provedbu oglasa, koju imenuje predstojnica Ureda državne uprave, utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te ih poziva na razgovor (intervju). Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) objavit će se na web stranici Ureda www.uduvpz.hr najmanje pet dana prije održavanja.
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, www.uduvpz.hr .
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ureda www.uduvpz.hr .
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


Poslodavac


Poslodavac: URED DRŽAVNE UPRAVE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
Kontakt: pismena zamolba: Trg Lj.Patačića 1, Virovitica

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 11.12.2018.
Datum izmjene oglasa: 12.12.2018.
Pregleda: 38
Šifra oglasa: 41230

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas