Samostalni upravni/a referent/ica za poljoprivredu i šumarstvo

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 19.4.2018.
Natječaj vrijedi do: 27.4.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Odjel za gospodarstvo
- samostalni upravni/a referent/ica za poljoprivredu i šumarstvo – 1 izvršitelj/ica do povratka privremeno odsutne službenice
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij šumarske, poljoprivredne ili pravne struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

Osoba se prima u državnu službu uz probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit. Državni službenik koji zadovolji na probnom radu dužan je najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada položiti državni stručni ispit.


Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:
životopis
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (kao dokaz o radnom stažu)
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, rješenje, ugovor i sl.)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako ga kandidat/kinja ima položen

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu im se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, Virovitica, Trg Lj. Patačića 1, s naznakom „Prijava na oglas za prijam u državnu službu“.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), uz prijavu dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Za provedbu oglasa predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji imenovat će Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija). Komisija utvrđuje koje su prijave pravodobne i potpune te listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i upućuje ih na intervju.
Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za radu državnoj službi, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na web stranici Ureda državne uprave www.uduvpz.hr najmanje pet dana prije održavanja.
Za kandidate/kinje koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na web stranici Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji www.uduvpz.hr istovremeno s objavom oglasa.
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web stranici Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji www.uduvpz.hr i na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.
Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
Ovaj oglas objavit će se putem nadležne službe za zapošljavanje, na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji www.uduvpz.hr.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na intervjuu, predstojnica Ureda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

Poslodavac


Poslodavac: URED DRŽAVNE UPRAVE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
Kontakt: pismena zamolba: Trg Lj.Patačića 1, 33000 Virovitica

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: prije 1 godinu
Pregleda: 20
Šifra oglasa: 38411

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas