Zakiseljivač djeluje pozitivno kroz razne faze u uzgoju svinja

Upotreba organskih zakiseljivača u hranidbi svinja ima jako pozitivan utjecaj na profit samih farmera. Kroz razne faze u uzgoju svinja, zakiseljivač djeluje pozitivno, te se može koristiti za potrebe hranidbe prasadi, tovljenika i krmača.

Acid 6 complete - mješavina čak 5 kiselina

Acid 6 complete u potpunosti odgovara svim ovim zahtjevima kroz sve faze. Sam zakiseljivač predstavlja mješavinu čak 5 kiselina: mliječna, fumarna, limunska, sorbinska i jabučna.  

Idealan balans 5 kiselina nespecifično djeluje protiv gram negativnih bakterija, kao što je E.coli i na taj način sprječava pojave proljeva i smanjene upotrebe lijekova, ali i vrijeme uzgoja određenih kategorija svinja.

Uporabom zakiseljivača kod mlade prasadi amortizira se nezrelost crijeva 

Kod mlade prasadi pH vrijednost nije dovoljno niska za probavu hrane bogate visokim sadržajem proteina. Sve ovo proizlazi kao posljedica slabijeg lučenja HCL, ali i puferskog kapaciteta hrane, prije svega proteina i mineralnih tvari.

Veliki utjecaj na nedovoljno lučenje HCl imaju i razni stresogeni faktori kao što su: odbiće prasadi, nedostatak majke i majčinog mlijeka, nove grupe i novi objekti.

Optimalna pH vrijednost je oko 3.5 i ona se postiže sa starošću prasadi sa oko 50-60 dana života.

Također, veliki utjecaj ima i mliječna kiselina, koja uz limunsku, miriše jako slično kao krmačino mlijeko te na taj način stimulira prasad na olakšanu konzumaciju.  Sa uporabom zakiseljivača amortizira se posljedica nezrelosti crijeva prasadi, naročito u periodu najvećeg stresa odnosno odbića.

Održava normalnu ravnostežu mikroflore crijeva kod tovljenika

Kod tovljenika sam benefit uporabe zakiseljivača ogleda se u održavanju normalne ravnoteže mikroflore crijeva i samim time smanjuje se opasnost od nastanka bolesti crijeva i prekomjernog razvoja patogenih bakterija.

Zakiseljivači u hranidbi krmača

Kod krmača, ali i tovljenika uporabom Acid 6 complete-a mogu se u mnogome unaprijediti sezonske varijacije u kvaliteti hrane tokom perioda žetve. Na ovaj način se favorizira razvoj dobrih bakterija, a osporava razvoj loših bakterija i plijesni, što kao krajnji efekt ima probleme uzrokovane dysbiozama.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na +385 1 770 1392 ili info.hr@patent-co.com.

foto: JumpStory

#patentsavjeti